Menu Close

Ugdymas / Teikiamos paslaugos

    Lopšelyje-darželyje vykdomos programos:

     „Saulutės” vaikų l/d Ikimokyklinio ugdymo programa;

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų individualios ugdymo programos;

Tarptautinė socialinių ir emocinių įgūdžių programa “Zipio draugai” (priešmokyklinė grupė);

  Vaiko pasiekimai vertinami vaikui pradėjus lankyti įstaigą, o vėliau – du kartus per metus (rudenį ir pavasarį). Vertinimo duomenys panaudojami planuojant vaikų grupės veiklą, individualizuojant ugdymą, teikiant vaikams reikiamą specialistų pagalbą, informuojant šeimas, stiprinant pedagogų kompetencijas, atnaujinant programą. Medžiaga apie ikimokyklinuko pasiekimus fiksuojama ir kaupiama vaiko pasiekimų aplanke. Aplanke kaupiami vaiko stebėjimo aprašai, tėvų pastebėjimai, vaikų darbelių pavyzdžiai, individualios programos, specialistų komentarai, vaiko mintys apie save ir kitus, nuotraukos ir kt.

Švietimo pagalba

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Lopšelyje-darželyje dirba:

  • logopedas – padeda vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų;
  • spec. pedagogas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams turintiems pažinimo procesų, motorikos, socialinės raidos sutrikimus bei vaikams turintiems kitus raidos sutrikimus.

 Vaiko dienos ritmas

  7.00 – 9.00   vaikų priėmimas, žaidimai, savarankiška, individuali veikla,

mankšta, pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai, pasiruošimas ugdomajai veiklai.

  9.00 – 10.20  ugdomoji veikla grupėje: komunikacinė, meninė, pažintinė veikla, kūno kultūra ir sveikata, veikla.

  10.20 – 11.30  individuali vaikų veikla, žaidimai, pasivaikščiojimai, veikla lauke: ekskursijos, stebėjimai, atradimai, žaidimai.

  11.30 – 13.00 pasiruošimas pietums, pietūs, pasiruošimas poilsiui.

  13.00 – 15.00  vaikų poilsis.

  15.00 – 16.30  kėlimasis, žaidimai, individuali vaikų veikla; pasiruošimas vakarienei, vakarienė.

  16.30 – 17.30 veikla grupėje/lauke, šeimų konsultavimas,  vaikų išleidimas į namus.

Maitinimas

Vienos dienos maitinimo kaina pagal amžiaus grupes ir maitinimo rūšis:

Eil. Nr. Grupės pavadinimas Vienos dienos maitinimo kaina eurais
Pusryčių Priešpiečių Pietų Vakarienės Iš viso

3.1.

Lopšelio

0,60

0,38

0,88

0,64

2,50

3.2.

Darželio

0,73

0,45

1,05

0,77

3,00

Galima rinktis 4 valandas be maitinimo.

Prailgintos dienos grupė

Grupės veiklos laikas  6.30-7.00  17.30-18.30

Neformalusis ugdymas

   PAVADINIMAS   INFORMACIJA APIE BŪRELIO VEIKLĄ (vadovas, darbo laikas)
      FUTBOLIUKAS                     Treneris Maris
         Pirmadienis

     11.30 – 12.30

      Antradienis   

     11.30 – 12.30

    KARATE                        Trenerė Aušrinė
    Antradienis

    12.30 – 13.15  

      Ketvirtadienis 

  12.30 – 13.15

 KERAMIKA                Mokytoja Lina                
       Antradienis

     8.30 – 9.30

         
 KREPŠINIS                                Treneris Lukas

  Pirmadienis                                      Trečiadienis

12.30 – 13.00                                    12.30 – 13.00

Pavežėjimas 

Esant reikalui skiriamas:

 Priešmokyklinio ugdymo vaikams. 

Ikimokyklinio ugdymo vaikams, kuriems yra priskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

Įstaiga dalyvauja projektuose

                  LL logo

                       Lietuvos mažųjų žaidynės            42489174_2669225959770420_5179735914800218112_n

                                 

                                              

Nuotolinis ugdymo proceso organizavimas

 Nuotolinis ugdymo procesas vyksta informacinių technologijų pagalba. Mokytojai su vaikais ir tėveliais bendrauja naudodami elektroninį dienyną Mūsų darželis, skaitmeninę mokymosi aplinką Eduko klasė, Zoom, Padlet , Powerpoint platformas, el. paštus, uždaras “Facebook” grupes, Messenger,  Skype.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel.: 8383 51555  

Ugdymo programos, švietimo pagalba, neformalus ugdymas, nuotolinis ugdymas – pavaduotoja ugdymui, direktorė

Maitinimas – dietistė, direktorė

Prailginta dienos grupė, pavežėjimas – direktorė

Skip to content