Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis darželis asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis, įgyvendindamas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus ir siekdamas užtikrinti, kad asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi sąžiningu ir skaidriu būdu, skelbia informaciją apie darželyje vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelio- darželio duomenų apsaugos pareigūnas

el. paštas.: asmensduomenys@sdg.lt

 

         Asmuo turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)

             Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelio-darželio administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) Liepų g. 11, Molėtai, LT-33121, tel. 8-383 51555.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.                                                                                                                                                                                 Asmens teisės nėra absoliučios                                                                                                                             
 •  Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:
 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

MOLĖTŲ "SAULUTĖS" VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

MOLĖTŲ "SAULUTĖS" VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Skip to content