Menu Close

Veiklos kryptys

VIZIJA

Saugi, patraukli, verinanti ir analizuojanti švietimo įstaiga, padedanti vaikui ir jo šeimai atsiskleisti individualiems vaikų gebėjimams ir sudaranti sąlygas ugdyti ir ugdytis įvairių gebėjimų vaikams.

MISIJA

Visapusiškai ugdyti ir lavinti įvairaus amžiaus, gebėjimų ir poreikių vaikus, siekiant sėkmingos integracijos į visuomenę.

TIKSLAS – bendradarbiaujant su šeima puoselėti visas 1,5 – 6 metų, vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymąsį, siekiant kokybiško ugdymo, orientuoto į vaiko patirtį, poreikius, interesus, gebėjimus, ugdyti aktyvų, smalsų, kūrybingą, savimi pasitikinti vaiką.

UŽDAVINIAI

 1. Teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
 2. Teikti visapusišką pagalbą šeimai ir specialiųjų poreikių vaikams;
 3. Tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
 4. Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (si) aplinką.

  Lopšelyje-darželyje vykdomos programos:

   „Saulutės” vaikų l/d Ikimokyklinio ugdymo programa;

  Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;

  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų individualios ugdymo programos;

  Tarptautinė socialinių ir emocinių įgūdžių programa “Zipio draugai” (priešmokyklinė grupė)

  Emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“

  Vaiko pasiekimai vertinami vaikui pradėjus lankyti įstaigą, o vėliau – du kartus per metus (rudenį ir pavasarį). Vertinimo duomenys panaudojami planuojant vaikų grupės veiklą, individualizuojant ugdymą, teikiant vaikams reikiamą specialistų pagalbą, informuojant šeimas, stiprinant pedagogų kompetencijas, atnaujinant programą. Medžiaga apie ikimokyklinuko pasiekimus fiksuojama ir kaupiama vaiko pasiekimų aplanke. Aplanke kaupiami vaiko stebėjimo aprašai, tėvų pastebėjimai, vaikų darbelių pavyzdžiai, individualios programos, specialistų komentarai, vaiko mintys apie save ir kitus, nuotraukos ir kt.

  Švietimo pagalba

  Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

  Lopšelyje-darželyje dirba:

  • logopedas – padeda vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų;
  • spec. pedagogas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams turintiems pažinimo procesų, motorikos, socialinės raidos sutrikimus bei vaikams turintiems kitus raidos sutrikimus.

   Vaiko dienos ritmas

    7.00 – 9.00   vaikų priėmimas, žaidimai, savarankiška, individuali veikla,

  mankšta, pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai, pasiruošimas ugdomajai veiklai.

    9.00 – 10.20  ugdomoji veikla grupėje: komunikacinė, meninė, pažintinė veikla, kūno kultūra ir sveikata, veikla.

    10.20 – 11.30  individuali vaikų veikla, žaidimai, pasivaikščiojimai, veikla lauke: ekskursijos, stebėjimai, atradimai, žaidimai.

    11.30 – 13.00 pasiruošimas pietums, pietūs, pasiruošimas poilsiui.

    13.00 – 15.00  vaikų poilsis.

    15.00 – 16.30  kėlimasis, žaidimai, individuali vaikų veikla; pasiruošimas vakarienei, vakarienė.

    16.30 – 17.30 veikla grupėje/lauke, šeimų konsultavimas,  vaikų išleidimas į namus.

  Maitinimas

  Vienos dienos maitinimo kaina pagal amžiaus grupes ir maitinimo rūšis:

  Eil. Nr. Grupės pavadinimas Vienos dienos maitinimo kaina eurais
  Pusryčių Priešpiečių Pietų Vakarienės Iš viso

  3.1.

  Lopšelio

  0,60

  0,38

  0,88

  0,64

  2,50

  3.2.

  Darželio

  0,73

  0,45

  1,05

  0,77

  3,00

  Galima rinktis 4 valandas be maitinimo.

  Prailgintos dienos grupė

  Grupės veiklos laikas  6.30-7.00  17.30-18.30

  Neformalusis ugdymas

     PAVADINIMAS   INFORMACIJA APIE BŪRELIO VEIKLĄ (vadovas, darbo laikas)
        FUTBOLIUKAS                                           Treneris Maris
           Pirmadienis

  11.30 – 12.30

           Antradienis

  11.30 – 12.30

      KARATE                                         Trenerė Aušrinė
      Antradienis

  12.30 – 13.15

        Ketvirtadienis

  12.30 – 13.15

   KERAMIKA                                         Mokytoja Lina
         Antradienis

  8.30 – 9.30

  KREPŠINIS                                            Treneris Lukas

  Pirmadienis                                    Trečiadienis

  12.30-13.00                                        12.30-13.00

  Pavežėjimas 

  Esant reikalui skiriamas:

   Priešmokyklinio ugdymo vaikams. 

  Ikimokyklinio ugdymo vaikams, kuriems yra priskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

  Nuotolinis ugdymo proceso organizavimas

   Nuotolinis ugdymo procesas vyksta informacinių technologijų pagalba. Mokytojai su vaikais ir tėveliais bendrauja naudodami elektroninį dienyną Mūsų darželis, skaitmeninę mokymosi aplinką Eduko klasė, Zoom, Padlet , Powerpoint platformas, el. paštus, uždaras “Facebook” grupes, Messenger,  Skype.

   

  Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel.: 8383 51555

  Ugdymo programos, švietimo pagalba, neformalus ugdymas, nuotolinis ugdymas – pavaduotoja ugdymui, direktorė

  Maitinimas – dietistė, direktorė

  Prailginta dienos grupė, pavežėjimas – direktorė

Skip to content